DAF Test Deutsch Als Fremdsprache

در مراکز آزمون بسیاری از کشورها و در کشور آلمان می­توان در آزمون " تست داف" (آزمون زبان خارجه آلمانی) شرکت نمود. "تست داف" آزمونی استاندارد می­باشد که از سال 2001 در موسسه Daf Test ارائه می شود. تمامی دانشگاه­های آلمان " تست داف" را به رسمیت می­شناسند.