چگونه زبان انگلیسی را سریع یاد بگیریم

تعداد بازدید: 5588

علم آموزش و یادگیری زبان انگلیسی و زبان آموزی یکی از زمین ههای مهم و مورد توجه دانشمندان است. توانایی آموختن زبان، انسان را از سایر موجودات متمایز می کند. علم تاکنون در تلاش برای درک عملکرد مغز بسیار موفق بود ه است. دانشمندانِ بسیاری درباره ی نحوه ی زبان آموزی تحقیق کرد هاند، اما واقعا انسان چگونه زبان می آموزد و آن را م یفهمد. مزایای بسیاری در یادگیری زبا نهای خارجی برای مغز وجود دارد. مطالعات و پژوهشهای مربوط به یادگیری زبا نهای خارجی به ابعاد مختلفی می پردازند؛ بعضی معطوف به بزرگسالان است و بعضی دیگر به کودکان و فرایند یادگیر یشان می پردازد. با درک چگونگی و چرایی آموزش زبان، مسیر ما در سفر یادگیری زبان انگلیسی سری عتر و ساد هتر م یشود و م یفهمیم چگونه زبان انگلیسی را سریعتر یاد بگیریم.

۱. شنوایی تان را تقویت کنید.

روشی رایج برای یادگیری زبان، یادگیری ناخودآگاه و ضمنی است. با این روش، یادگیری زمانی حاصل می شود که هیچ تلاشی نم یکنیم. وقتی پشت میزی م ینشینیم و با تمرکز و دقت بالا خواهان یادگیری هستیم، فرایندِ غیرارادیِ یادگیری متوقف می شود. در مقابل وقتی بدون هیچ نیت خاصی برای یادگیری، به موسیقی یا فایلی صوتی یا فیلمی به زبان اصلی گوش م یکنیم، ذهن به شکل ناخودآگاه صداها، لهج هها، لغات و گرامر را جذب م یکند. حتی اگر شما یادداشت برداری نکنید یا به زبان انگلیسی صحبت نکنید، پیش زمینه ی ذهن شما در پشت پرده مشغول کم کرسانی از طریق ثبت و ضبط اطلاعات ناخودآگاه است. حقیقت بسیار جالب این است که ما از شنیدن واژ ههایی که معنایشان را نم یدانیم هم یاد م یگیریم، حتی زبان های ساختگی نظیر هم تنها با گوش دادن قابل یادگیری » زرگری « هستند. وقتی به زبانی خارجی گوش م یدهیم، بدون تمرکز دقیق برای یادگیری، اطلاعات در ذهن ثبت می شوند و در بزنگا هها ظاهر می شوند و به ما کمک م یکنند. علت این امر، شنیدن الگوهای زبانی است؛ یعنی راهی طبیعی برای یادگیری زبان. در این حالت، اتفاقی مشابه نحوه ی یادگیری کودکان رخ می دهد. کودکان در آغاز یادگیری برای حرف زدن، فقط م یشنوند. آنها میلیو نها واژه می شنوند؛ واژه هایی که معنایشان را نم یدانند، ولی بعد  از مدتی شروع به حرف زدن م یکنند و از تمام آن اطلاعات ناخودآگاه بهره م یبرند. تا جایی که می توانید گوش دهید، یعنی به شکل پیوسته در هر
زمانی که توانستید به چیزی به زبان انگلیسی گوش فرا دهید. مثلا در منزل یک فایل انگلیسی پخش کنید. در اوقات فراغت سر کار با هدفون انگلیسی گوش کنید یا هر زمان دیگری. اخبار انگلیسی نگاه کنید، کتاب های صوتی گوش کنید. اگر مقدور است با کسانی که به زبان انگلیسی صحبت م یکنند، معاشرت داشته باشید و در تمام این موارد برای یادگیری تلاش نکنید. فقط اجازه بدهید گوش شما با واژگان و ترکیبات انگلیسی عجین و آشنا شود. مثلا هم زمان با شستن ظر فها یا ورزش کردن و هر کار دیگری برای خودتان انگلیسی پخش کنید.

۲. شباهت ها را دریابید.

یکی از سخت ترین بخش های یادگیری هر زبان جدیدی، آشنایی با صداها و آواهای آن است. مثلا ممکن است در زبان انگلیسی آواهایی موجود باشد که در زبان مادری شما به هیچ عنوان استفاده نمی شوند. خوشبختانه بشر به گونه ای است که آواهای جدید را می شناسد و تفاوت ها را به خوبی درک م یکند و م یپذیرد. مثلا چسبیدن دو حرف ب یصدا در کنار هم کمی عجیب است، اما ساختارهای مشترک و توانایی تشخیص آوایی مغزی، استفاده از آنها را به شکل منطقی ممکن می سازد. توجه کنید بسیاری از واژگان در انگلیسی Blink( در کنار هم آغاز می شوند مثل L و B با خب این ساختاری است که به طور طبیعی مغز ترکیب Lb آن را دریافت و استفاده م یکند. اما عجیبی و تلفظ آن سخت و دشوار است و در ساختارهای آوایی زبانی استفاده نمی شود. منظور وجودشباه تها و ساختارهای منطقی مغزی و آوایی است که در تمام زبان ها مشترک است و در نتیجه پذیرش ترکیب های جدید را در هنگام یادگیری ممکن می سازد. وقتی مشغول یادگیری زبان انگلیسی هستید، از این ویژگی طبیعی بهره ببرید. مثلا به واژه ای برمی خورید که نوشتن آن عجیب است و در تلفظ آن شک دارید، سعی کنید واژه را یک بار تلفظ کنید و اگر به شکل غیرمنطقی تلفظ آوایی رسیدید، به احتمال بسیار زیاد واژه اشتباه است یا املای درست آن را نم یدانید. در حقیقت مغز ما خود به خود در تلفظ واژگان جدید و ساخت های آوایی ما را تصحیح و یاری میکند.

۳. صداهای جدید را جداگانه بیاموزید.

یادگیری زبان های جدید مثل انگلیسی شیوه عملکرد مغز را تغییر می دهد، پس سعی کنید برای پرسشِ چگونه زبان انگلیسی را سریع یاد بگیریم، پاسخی بیابید، چون با یادگیری زبان انگلیسی مغز شما شروع به رشد میکند. پژوهش ها نشان م یدهد با یادگیری زبان انگلیسی یا سایر زبا نهای خارجی، بخشی از مغز رشد م یکند و بزرگ تر می شود. هر چه این رشد بیشتر باشد یادگیری سایر زبان ها هم ساده تر می شود. بخش جالب این پژوهش درباره واکنش های مغز نسبت به صداهای جدید است. در انگلیسی، R و L مثلا برای یادگیری حروفی مثل شنونده ی غیربومی در برخی موارد با مشکل مواجه است. مثلا ژاپنی ها این مشکل را دارند، چون برای تلفظ این صداها دو شکل الفبایی جداگانه ندارند. در نتیجه تنها یک بخش از مغز ژاپن یها به این دو صدای مجزا واکنش نشان م یدهد. پس قبل از یادگیری زبان انگلیسی با صداها و آواهای آن آشنا شوید و تلفظ های هر یک را به خوبی یاد بگیرید. بعضی حروف و صداها سخت تر هستند، پس روی آنها بیشتر کار کنید. مثلا همه » ع« را داشته ایم، یا »TH« ما تجربه خند هدار تلفظدر زبان عربی که به شکل اصوات عجیب و غریب درمی آید، اما با تکرار و شنیدن و تمرین به راحتی و بدون حرکات محیرالعقول می توان این حروف تازهرا تلفظ کرد. م یتوانید با شنیدن واژه ها و حروف جدید به شکل آرام و بخش به بخش به تلفظ های جدید و دقیق دست پیدا کنید

۴. از مجموعه واژگان مرتبط کمک بگیرید.

وقتی از واژه های مشابه و مترادف از لحاظ معنی کمک م یگیرید، پلی میان صدای واژ هها، تصاویر و شکل آنها ایجاد می شود. یعنی چه؟ مثلا هنگامی که واژه ی انگلیسی خورشید را می آموزید، در کنار آن واژه های گرم و داغ و پرتو و… را نیز یاد بگیرید. بعدا هنگام استفاده از واژه های مذکور، خانواده ی واژه های مرتبط با آنها سریعا به ذهن شما م یآیند و در حرف زدن و جمله سازی به شما کمک خواهن د کرد. دانشمندان دریافت هاند پیدا کردن ارتباط میان واژ هها برای حرف زدن، فرایند یادگیری را ساده و سریع می کند. این مسئله از طریق مطالعه زبان ناشنوایان و یادگیری آنها از طریق یافتن ارتباطات میان علایم ناشنوایی بررسی شد ه است. پس وقتی یک لغت جدید را یاد می گیرید، سعی کنید ارتباطات آن را با واژگان دیگر به ذهن بسپارید. از دست و بدن خود نیز برای یادگیری استفاده کنید یا م یتوانید به جای نوشتنمعنای آنها به شکل حروف، از کشیدن تصاویر بهره ببرید. به طور کلی با نقاشی کردن یا یافتن واژگان مرتبط از لحاظ معنی، واژه را در مغز خود همراه با یک نشانه حفظ میکنید.

۵. به جای قوانین و دستورالعم لها، الگوها رابه خاطر بسپارید

در یادگیری زبان انگلیسی سعی کنید الگوهایموجود در زبان را بیابید و آنها را به خاطر بسپارید.

۶. لغت ها را در جمله و عبارت یاد بگیرید.

بعضی لغت ها به تنهایی یک معنا دارند، اما وقتی در عبارات و جملات قرار م یگیرند، معنایی کاملا متفاوت ایجاد می شود. در زبان انگلیسی تعداد این واژ هها خیلی زیاد است. پس سعی کنید به جملات و کاربرد واژ هها در آن دقیق شوید. در گذشته زبان شناسان معتقد بودند انسان ابتدا جملات را می شنود و سپس آنها را به بخش های مختلف تقسیم م یکند، اما مطالعات اخیر نشان میدهد توجه مغز درباره ی جملات و عبارات بیشتر به ترتیب لغات است. این ترتیب و توالی در مغز الگوهایی ایجاد م یکند که حفظ و به خاطرسپاری را ساده تر میکنند. مصداق این مسئله در زبان فارسی ترکیبی مثل باد و باران است. توالی به خاطرسپاری واژگان را آسان تر م یکند. حال اگر به هزار و یک دلیل زبان شناسی و مغزی جای این دو عوض شود به خاطرسپاری و ب هکار بردن این عبارت سخت تر می شود. گذشته از ای نها به خاطرسپاری یک لغت تنها خیلی سخت تر است، زیرا اغلب لغات تنها یک معنی ندارند. اگر لغتی را تنها با یک معنا می شناسید لزوما نم یتوانید از آن استفاده کنید. پس وقتی مشغول یادگیری لغات هستید، یاد بگیرید چگونه در عبارات و مکالمه ها از آنها استفاده می شود. گاهی حروف اضافه معنی افعال را به کلی تغییر م یدهند. پس دوستان زبا ندوست، اگر میخواهید یادگیری زبان برای تان دوس تداشتنی باشد، لغات را در عبارات بیاموزید. اگر راهکارهای ظریف را بدانیم، به طور قطع به سادگی درمی یابیم که چگونه زبان انگلیسی را سریع یاد بگیریم.

۷. یادگیری با موسیقی را فراموش نکنید.

» اتل متل توتوله « آیا اشعار کودکانه ای مثل و… را به خاطر دارید. بله، حتما این اشعار شیرین و بعضا ب یمنطق را به یاد دارید. عل یرغم اینکه از زمان یادگیری آنها سال ها میگذرد، همچنان در مغز شما جا خوش کرده اند. علت این است که وقتی کودک هستیم، موسیقی نقش تعیی نکننده ای در یادگیری ما دارد. تکرار شعر و موسیقی به کودکان برای به خاطر سپاری زبان کمک شایانی م یکند. این مسئله برای بزرگسالان هم صادق است. مهارت های زبانی موضوعی جدی است و وقتی درکنار موضوعی مفرح چون موسیقی قرار م یگیرد، تأثیرگذاری یادگیری بیشتر می شود. تحقیقات نشان م یدهد نحوه عملکرد مغز ما در هنگام یادگیری موسیقی و زبان مشابه است. تفکیک صداها در زبان آموزی دقیقا شبیه تفاوت صداهای آلات موسیقی مختلف است. به عبارت یدیگر، زبان نوعی موسیقی است. یادگیری مهارت های زبانی با استفاده از موسیقی، روند آموزش را سریع تر و ساده تر م یکند. اشعار و آهنگ های زیادی برای آموزش زبان انگلیسی وجود دارد. به این اشعار گوش بدهید و با آنها ه مخوانی کنید. برای این پرسش که چگونه زبان انگلیسی را سریع یاد بگیریم، جوابهای متعددی وجود دارد. برخی از این روش ها سریع تر و برخی طولان یتر عمل م یکنند. با مطالعه ی روش های مختلف، مناسب ترین راه را برای خود انتخاب کنید و شک نکنید با ممارست و پایبندی به روش ها مثل یک بومی انگلیسی صحبت خواهید کرد. یادگیری زبان های خارجی همت می خواهد و پشتکار. با یادگیری درست یک زبان، امکان یادگیری زبان های بیشتر ساده می شود. کافی است انگلیسی را خوب یاد بگیرید تا بعد بتوانید مثل بلبل فرانسه، اسپانیایی و… را هم بیاموزید. البته یک بلبل فرهیخته و چند زبانه.

مقالات پیشنهادی