(دوره SI ST (Student IELTS TOEFL

(دوره SI ST (Student IELTS TOEFL

 

این دوره ی خاص برای دانش آموزان متوسطه دوم تعریف شده است و حداکثر سه سال به طول می انجامد. زبان آموزان از پایه دهم می توانند برای این دوره تعیین سطح شده و در جای مناسب قرار بگیرند.