(دوره PS (Pre School Level

(دوره PS (Pre School Level

 

اين دوره بدون شك يكي از مهم ترين دوره هاست چون ورودي اوليه زبان آموز به دنياي آموزش زبان تلقي مي گردد

.اين دوره در نه ترم طراحي شده و سري سه جلدي Super Safari انتخاب شده اند . نگاه ويژه اين سري به بحث تقويت مهارتهاي oral و وارد كردن ابعاد روانشناسي تدريس ،ارزشها و فرهنگ عمومي ، استفاده از تکنیک هاي مختلف جهت ايجاد انگيزه و افزايش درگيري آموزشي موجب شد تا اين سري در دوره فوق مورد استفاده قرار گيرد . همچنين حجم مناسب محتوايي ،پرهيز از overload لغات غیر ضروری ، توجه به روش TPR در آموزش Instructions و موارد ديگر هم در اين انتخاب دخيل بوده اند ضمن اينكه يادآوري اين نكته ضرروري است اين انتخاب با توجه به امكانات موجود در بازار كتاب صورت گرفته است وطبیعتا بی نقص نیست .
 

بهترين سن شروع پنج به بالا توصيه مي شود .


PS1/2/3 → Super Safari -1
PS4/5/6→ Super Safari-2
PS7/8/9→ Super Safari -3

لازم به يادآوري است استفاده از مدرسين شاداب و پرانرژي علاقمند به كودكان و مهارت آنها در بكارگيري شيوه هاي خلاق بازي، شعرخواني ، نمايشنامه و...اصلي ترين فاکتور در اين دوره مي باشد.