(دوره JL (Junior Level

(دوره JL (Junior Level

همانگونه در دوره پيش هم اشاره شد به سبب نزديكي محتوايي بخش اول ) CH (Big Fun با اين دوره خوشبختانه با پايان دوره CH زبان آموز به راحتي با سري جديد ارتباط برقرار خواهد كرد . اين سري كتب Big English را در برمي گيرد و بيست و ي ترم به طول مي انجامد . نگاه خاص اين سري به آموزش و طراحي تكنيك هاي بروزتر و كاربردي تر به همراه بافت هاي مكالمه اي جديد از برترين امتيازات اين سري است . وبر خلاف كتب قبلي در بحث مهارتهاي گفتاري و نوشتاري سعي در شكستن سنت قديمي پرسش و پاسخ )) Question & Answer و نگاه sارتباطی تربه آموزش دارد .درگير شدن زبان آموزان در تمرين هاي عملي و استفاده از تكنيك هاي خاص جذابيت اين مبحث را بيشتر مي كند .


JL 1/2/3 → Big English starter

JL 4/5/6 → Big English 1
JL 7/8/9 → Big English 2 → Progress Check (Mock Starters)


JL 10/11/12 → Big English 3
JL 13/14/15 → Big English 4 → Progress Check (Mock Movers)


JL 16/17/18 → Big English 5
JL 19/20/21 → Big English 6→ Progress Check (Mock Flyers)


در بحث آزمونهاي پيشرفت تحصيلي اين دوره ، مراكز مي توانند با شركت در آزمونهاي ماک براحتي مجوز صعود به ترم بعدي را براي زبان آموزان موفق خود كسب نمايند ، در غير اين صورت زبان آموز در سطح مورد نظر ابقا ، تنزل و يا جبراني طي مي كند . زبان آموز در پايان اين دوره به سن 13 سالگي مي رسد كه تا حدودي مناسب دوره بعدي است كه نياز به رشد ابعاد شناختي زبان آموزان هم دارد و اين بعد با افزايش سن ملموس تر مي شود .