(دوره CH (Children Level

(دوره CH (Children Level

اين دوره در ادامه دوره قبلي و به جهت افزايش ميزان داده هاي زباني طراحي شده است تا دانش آموز بیشتر از قبل در معرض زبان انگلیسی قرار بگیرد و دامنه یادگیری واژگانی و ساختاری خود را به صورت شفاهی بسط دهد و با توجه به اينكه هنوز مهارت نوشتن و خواندن را نياموخته است ، راحت تر به مرحله بعدي ورود خواهد كرد . اين تقريبا همان رويدادي است كه در زبان اصلي و مادري فرد هم رخ مي دهد . كودك مدتي طولاني فقط درون داد دريافت مي كند وپس از مدتي مفهوم سازي مي كند و شروع به سخن گفتن مي نمايد .البته اين قياس فقط از نقطه نظر ميزان درون داد مطرح شد و مبناي اتخاذ سياست آموزشي اين دوره نبوده است .از سوي ديگر اين سري هماهنگي كامل با دوره بعدي دارد و هم چنين زبان آموز را از نظر رشد سني به شرايط مطلوب تري مي رساند . در اين دوره هم هنوز نگاه آموزشی به مقوله writing ‚ reading نشده است . لذا از زبان آموز انتظار نمي رود وارد اين مهارتها بشود .


اين سري با كتب Big Fun تنظيم شده است و در كل نه ترم مي باشد .


CH 1/2/3 →Big Fun
CH 4/5/6 → Big Fun
CH 7/8/9 → Big Fun


پس از ترم نهم از CH15 تا CH10 مشابه چارت قبلي به آموزش مستقيم الفبا و مهارتهاي خواندن و نوشتن پرداخته مي شود و پيش بيني مي شود خيلي سريع و موثرتر به بحث مفهوم سازي و آموزش سيستماتيك ورود پيدا كنيم چون زبان آموز در سطح آمادگي بسيار بالاتري قرار دارد .اين دوره هم با سری كتابهاي First Friends به شرح ذيل  تنظيم و مرتب شده است .

 

CH 10/11 → First Friends 1 + Happy Writing 1,2
CH 12/13 → First Friends 2

CH 14/15 → First Friends3


در پايان اين دوره اولين آزمون پيشرفت تحصيلي برگزار مي گردد .( Progress Check ) دركليه ايستگا ههايي كه آزمون پيشرفت تحصيلي برگزار مي شود ،

هر مركزي موظف است طبق دستورالعمل ويژه آزمونهاي پيشرفت تحصيلي اقدام به برگزاري آزمونها و جاي گذاري صحيح زبان آموزان بنمايد . هدف اصلي از اين آزمونها همگن سازي آموزش ها ،با وجود اختاف سايق مدرسين در ترم هاي مختلف ،وافزايش روايي و پايايي آزمونهاي كلاسي و ترمي در كل سيستم مي باشد . بدين طريق نقاط ضعف و قدرت مدرسين ، دانش آموزان و حتی دپارتمان هاي آزمون سازي شناسايي و قبل از اينكه در پايان دوره ها با بحران آموزشي غير قابل درمان مواجه شويم مي توانيم نسبت به اصاح نقاط ضعف احتمالي بپردازيم .لذا در هركدام از اين آزمونهاي ايستگاهي اين شرايط كلي برقرار خواهد بود

زبان آموز بدون مانع مي تواند به دوره و ترم بعدي صعود كند. نمره PC بین 40 تا 50

زبان آموز بنا به شرايط مركز ،دوره جبراني ، تجديد دوره ويا منزل دوره خواهد داشت .نمره PC بین 30 تا 40

تاپايان دوره CH زبان آموز حداقل به سن نه سالگي مي رسد )با احتساب شروع از پنج سالگي ( كه سن مناسبي براي دوره بعد مي باشد .