دپارتمان ماک (Mock)

آزمون ماك يكي از استانداردهاي آزموني در دنياست كه دانشگاه كمبريج بعنوان يكي از مهمترين مراكز استاندارد­سازي آموزش آن را تهيه و در اختيار مؤسسات مي­گذارد.

در سيستم آموزش زبانكده ملّي ايران آزمون­هاي ماك در پنج ايستگاه برگزار مي­گردند:

1- ايستگاه اول:آزمون ماك  Starter  كه بعداز پايان دوره  JL10انجام مي­پذيرد.

2- ايستگاه دوم:آزمون ماك  Movers كه بعد از پايان دوره JL18انجام مي­گيرد.

3- ايستگاه سوم:آزمون ماك  Flyers كه بعد از پايان دوره SL8و يا TL6انجام مي­پذيرد.

4- ايستگاه چهارم:آزمون ماك  KET كه بعد از پايان دورهSL12  انجام مي­گيرد.

3- ايستگاه پنجم:آزمون ماك  PET كه بعد از پايان دوره UI4 انجام مي­پذيرد.

 

كليه زبان­ آموزان مي بايست در آزمون­هاي ماك دوره­ هاي مربوطه شركت كنند و فقط در صورت قبولي در اين آزمون­ها مجاز به ادامه دوره تحصيلي خود مي­باشند.

بروشور Mock

آزمون های آزمایشی Mock

سوالات رایج اولیا و زبان آموزان گرامی

An Overview of Starters

An Overview of Flyers