دوره UI

žفارغ التحصیلان دوره SLو یا برخی افراد جدید که قبلا کلاس های زبان انگلیسی را گذرانده باشند با تعیین سطح وارد این دوره می شوند. در بخش UI، زبان آموزان در طی چهار ترم کتاب Passages1را مطالعه می کنند تا با ساختار های زبانی در سطح بالاتر از متوسط آشنا شوند و آموزش این دوره، افزایش سطح واژگان و اطلاعاتی زبان آموزان جهت آماده نمودن هرچه بیشتر آنها برای ورود به سطح پیشرفته زبانی است.

žدر پایان این دوره نیز زبان آموزان، آزمون Mockرا منطبق با دانشگاه کمبریج خواهند داشت.