دوره های بزرگسالان زبان فراسه

 

دوره های آموزشی بزرگسالان زبان فرانسه

 

ردیف

عنوان دوره

تعداد جلسه / 90دقیقه

ملاحظات

1

Débutant A1

15

مبتدی بزرگسال A1

Tendances 1

2

Débutant A2

15

مبتدی بزرگسال A2

Tendances2

3

Indépendant B1

15

میانی بزرگسال B1

Tendances 3

4

Indépendant B2

15

B2میانی بزرگسالTendances 4

5

Vocabulaire en dialogue

12

فقط لغت

A1-A2

6

Vocabulaire en dialogue

12

فقط لغت

B1-B2

7

Gramair en dialogue

12

فقط گرامر

A1-A2

8

Grammaire en diahogue

12

فقط گرامر

B1-B2

9

Parole en liberté

12

 سطح A1

10

Parole en liberté

12

سطح A2

11

Parole en liberté

12

سطح B1

12

Parole en liberté

12

سطح B2

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده کلیه دوره های زبان فراسه