دوره فوق فشرده AI AT (حداكثر آمار 3 نفر در يك كلاس)

دوره فوق فشرده AI AT (حداكثر آمار 3 نفر در يك كلاس)

در اين دوره،طبعا ميزان بهره وري به دليل اختصاص كل زمان آموزش به يك يا چند نفر بسيار افزايش مييابد . اين دوره ها به طور متوسط بين 60 تا 80 جلسه بر حسب ميزان توانايي كسب افراد متغير است. مهم اينكه هر فردي با هر ميزان علمي ميتواند با شركت در اين دوره ها با سرعت بيشتري به نتيجه دلخواه دست پيدا كند.