قطع همکاری با شعبه سرو آزاد(آزاد شهر) تهران

قطع همکاری با شعبه سرو آزاد(آزاد شهر) تهران

 

 

 

شعبه سرو آزاد(آزاد شهر) تهران از لیست شعب زبانکده ملی ایران خارج شدند