حضور زبانکده ملی ایران در صنف كارفرمايی آموزشگاههای زبان انگليسی تهران

حضور زبانکده ملی ایران در صنف كارفرمايی آموزشگاههای زبان انگليسی تهران

زبانكده ملی ايران با نيم قرن سابقه با افتخار صنف كارفرمايي اموزشگاههاي زبان انگليسي تهران  را همراهي و حمايت خواهد كرد