قطع همکاری با شعبه کرمانشاه

قطع همکاری با شعبه کرمانشاه

شعبه کرمانشاه به دلیل عدم رعایت قوانین زبانکده ملی ایران از لیست شعب خارج شدند