سخنرانی دکتر میری در همایش مدرسان زبان انگلیسی

مقدمه سخنرانی دکتر میری  (معاونت آموزشی زبانکده ملی ایران) در همایش مدرسان زبان انگلیسی شهر تهران