کارگاه روشهای تدریس برای مدرسین آموزش و پرورش

 

 

کارگاه روشهای تدریس برای مدرسین آموزش و پرورش
(روشهای موثر تدریس ویژن3)
12مهر97-توسط دکتر میری و استاد صلاح زاده