سرانه مطالعه در ایران چقدر است؟

 سخنان مدیرعامل زبانکده ملی ایران جناب آقای قاسم مولایی در مورد سرانه مطالعه در ایران چقدر است؟
 گردهمایی مدیران اموزش شعب در دانشگاه تهران - تیر 97

فیلم های پیشنهادی