دومین فستیوال یلدا زبانکده ملی ایران شعبه دخترانه آزادی

دومین فستیوال یلدا زبانکده ملی ایران شعبه دخترانه آزادی

زبانکده ملی ایران شعبه دخترانه آزادی برگزار میکند

دومین فستیوال یلدا

مسابقه بهترین هنر یلدایی

ساعت: 19 الی 21 

زمان:30 آذر

محل برگزار: خیابان آزادی،کوچه زمانی،ساختمان133،طبقه دوم ،زبانکده ملی ایران_شعبه دخترانه