اولین جلسه برخط مدیران محترم در بستر نرم افزار آموزش مجازی

اولین جلسه برخط مدیران محترم در بستر نرم افزار آموزش مجازی

اولین جلسه برخط مدیران محترم در بستر نرم افزار آموزش مجازی  در تاریخ 22 مهر 1398 از ساعت 13 الی 14 با موفقیت به پایان رسید