هشتمین جلسه مدیران شعب سراسر کشور

هشتمین جلسه مدیران شعب سراسر کشور

هشتمین جلسه مدیران شعب کشوری زبانکده ملی ایران در تاریخ 31 خرداد ماه 1398 برگزار میشود