معرفی مدیریت

جناب آقای قاسم مولایی از دبیران آموزش و پرورش تهران و عضو هیئت مدیره زبانکده ملّی ایران هستند. آقای قاسم مولایی که از سال 67 وارد آموزش و پرورش شده اند سالهای فعالیت خود را در عرصه مدیریت ، آموزش و مربی گری طی نموده اند و هم اکنون مدیر عامل این مجموعه ی بزرگ در سراسر کشور هستند